කිරි නිෂ්පාදන

ආහාර නිෂ්පාදනය සඳහා YA-VA ස්වයංක්‍රීයකරණ විසඳුම්

YA-VA යනු ආහාර හැසිරවීමේ වාහක සහ ස්වයංක්‍රීය ආහාර සැකසුම් උපකරණ නිෂ්පාදකයෙකි.

කැපවූ කර්මාන්ත විශේෂඥයින් කණ්ඩායමක් සමඟින්, අපි YA-VA ලොව පුරා ආහාර කර්මාන්තයට සහාය වෙමු.

YA-VA මඟින් සැලසුම් කිරීමට, එකලස් කිරීමට, වාහක යන්ත්‍රවලට ඒකාබද්ධ කිරීමට පහසු වාහක පද්ධති සහ ආහාර සම්ප්‍රේෂණයේ සිට ගබඩා කිරීම දක්වා වර්ග කිරීමේ සිට කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී ආහාර වාහක සපයයි.

YA-VA ස්වයංක්‍රීය නිෂ්පාදන ප්‍රවාහ විසඳුම් කිරි නිෂ්පාදනයට අනුවර්තනය වන අතර ආහාර නිෂ්පාදනයේදී භාවිතා කිරීමට සුදුසුකම් ඇති ද්‍රව්‍ය වලින් සමන්විත වේ.

වාසිවලට ඇතුළත් වන්නේ: ප්‍රතිදානය වැඩි කිරීම, නඩත්තු කිරීම අඩු කිරීම, වැඩිදියුණු කළ නිෂ්පාදන හැසිරවීමේ නම්‍යශීලීභාවය, වැඩිදියුණු කළ ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහ සනීපාරක්ෂාව සහ සනීපාරක්ෂක පිරිවැය අඩු කිරීම.